De afdeling Bevolkingsstatistieken houdt zich bezig met het verzamelen, verwerken en analyseren van bevolkingsgegevens, alsook van enkele demografische kengetallen. Het doel van de afdeling Bevolkingsstatistieken is om zowel de nationale als de internationale gemeenschap te voorzien van bevolkingsstatistieken. Bevolkingsstatieken geven de omvang (grootte) en samenstelling naar onder meer geslacht, leeftijd(s)groep van de bevolking of van delen van de bevolking weer. Verder worden de componenten, die een bevolking doen toenemen of afnemen namelijk geboorte, sterfte en migratie, bestudeerd .

Enkele eenvoudige kengetallen die de afdeling jaarlijks berekent zijn o.a.:

  • (Ruw) Geboorte cijfer = (geboorten / midjaarlijkse bevolking) * 1000
  • Leeftijdsspecifiek geb.cijfer = (geboorten onder vrouwen in een bepaalde leeftijdsklasse / alle vrouwen in diezelfde leeftijdsklasse) * 1000
  • Zuigelingensterftecijfer = (sterfte onder nuljarigen / aant. geboorten ) * 1000.
  • Verder wordt berekend de geschatte midjaarlijkse bevolking

Het streven (planning) is dat de afdeling Bevolkingsstatistieken de publicatie Demografische gegevens in even jaren publiceert. Deze publicatie bevat gegevens over bevolking, geboorten, sterfgevallen, huwelijken, echtscheidingen en migratie. Naast het reguliere werk is de afdeling ook intensief betrokken bij projecten van het ABS (MICS, CENSUS, Huishoud Budget Onderzoek, Bedrijventelling) en daarnaast wordt er continu gewerkt aan kennisverrijking en –overdracht.

Contactgegevens van de afdeling:

Afdelingshoofd: Mw. Ana A. Soeltan-Beck MSc.

Telefoon: 473737 #235

Relevante links: