Doel van de afdeling Bedrijvenstatistieken
De afdeling Bedrijvenstatistieken is opgezet met het doel zorg te dragen voor de dataverzameling bij bedrijven en instellingen en het bijhouden van een bedrijvenregister. Verder zorgt zij voor verwerking en analyse van de data, alsook het conciepieren van de publikaties Economische Kwartaal en Jaarstatistieken en Statistieken van de Lonen en Prijzen in de Bouwnijverheid.

Dataverzameling
Ten behoeve van de publicatie Lonen en Prijzen in de Bouwnijverheid worden op maandbasis (rond de 15e van de maand) loongegevens per funktie van bouwvakkers verzameld bij de constructiebedrijven. Terwijl bij bouwmaterialenwinkels per maand gevraagd wordt naar de prijzen van deze materialen.

Ten behoeve van de publicatie Economische Kwartaal en Jaarstatistieken worden per kwartaal bedrijven van de volgende sektoren benaderd, te weten: Mijnbouw, Nutsbedrijven, Handel, Restaurants en Hotels, Transport, Opslag en Communicatie, Banken, Verzekeringen en Gemeenschaps-, Sociale en Persoonlijke diensten.
De gegevens die worden opgevraagd zijn: omzet, lonen, salarissen en sociale lasten en het aantal werknemers. Jaarlijks gaat ook nog een uitgebreider formulier de deur uit ter vergaring van gegevens nodig voor de Nationale Rekeningen.

Werkwijze
De dataverzameling (enquête) geschiedt schriftelijk en persoonlijk bij grote bedrijven met 10 en meer werknemers in dienst (formele bedrijven) in de districten Paramaribo, Wanica, Saramacca, Para, Nickerie en Commewijne. Er wordt zoveel als mogelijk getracht data te krijgen van de hoofdbedrijven, omdat men bij het bezoeken van de filialen verwijst naar het hoofdbedrijf. Van Cebuma ontvangen wij maandelijks het aantal ambtenaren in dienst van de overheid.
De bronnen voor onze enquête zijn de BETEL onderzoeken. Opschoning en aanvulling van onze enquêtelijsten (opgedoekt, verhuisd etc.) gebeurt middels waarnemingen in het veld.

Bedrijvenregistratie
Een steeds bijgehouden bedrijvenregister is noodzakelijk en dient als steekproefkader voor het verzamelen van data ten behoeve van o.a. de Nationale Rekeningen en Economische kwartaal en Jaarstatistieken. Als leidraad wordt onder meer gebruik gemaakt van bedrijvenbestanden van het ABS, KKF, Telesur en andere overheidsinstanties.

Methode voor het berekenen van indexcijfers
De gehanteerde methode bij de berekening van het aantal werknemers is die van Laspeyres.
Het basisjaar is 2007. Per sector wordt de groei van responderende bedrijven uitgerekend.
Gegevens uit het basisjaar worden per sector geëxtrapoleerd met de groei.

Definities
Bedrijf: Hiervan is er sprake als op basis van een initiatief van een persoon (of meerdere personen die samenwerken) producten en of diensten worden geleverd met de bedoeling om al dan niet winst te maken. Bedrijven zijn er in vele soorten. Er is altijd sprake van een input (bij een productiebedrijf zijn dit grondstoffen), een omzetting en een output (gereed product). Alle bedrijven verschillen van elkaar, maar er zijn wel bepaalde overeenkomsten. Op basis van de overeenkomsten kunnen bedrijven in de volgende groepen worden verdeeld t.w. productiebedrijven, dienstverlenende bedrijven en handelsbedrijven.

Grote bedrijven: bedrijven met 10 en meer werknemers in dienst

Kleine bedrijven: bedrijven met minder dan 10 werknemers

Werknemer
Onder werknemers wordt verstaan alle personen die voorkomen in de loon- en salarisadministratie van de onderhavige bedrijven, met inbegrip van zij die wegens ziekte, vakantie of staking tijdelijk geen werk verrichten. Personen die minder dan 15 uren per week werkzaam zijn in het bedrijf, vallen hier niet onder.

Werknemer voltijds: personen die 20 of meer uren per week werken

Werknemer deeltijds: personen die minder dan 20 uren per week werken

Omzet
Omzet op transactiebasis: is de gerealiseerde verkoopwaarde, dus het is gelijk aan de totale waarde van de in een bepaalde periode geleverde goederen en/ of diensten.
De omzet op kasbasis: is gelijk aan de som van alle ontvangsten voor goederen en/ of diensten, inclusief de ontvangsten voor eerder geleverde goederen en/ of diensten.

Arbeidskosten
Onder arbeidskosten wordt verstaan de brutoloon- en brutosalarisbedragen, inclusief toelagen, gratificaties, bonussen, jaarpremies, overwerkgelden, voor de werknemer betaalde belasting, vakantietoelagen, doorbetaald loon bij vakanties en feestdagen, reiskostenvergoedingen naar en van het werk, huur- en woontoelagen, provisies, verlofgelden, waarde van vergoedingen in natura, premies voor ongevallenverzekering e.d., pensioenpremies, bijdrage pensioenfonds, betaalde medische kosten en voor rekening van het bedrijf komende kinderbijslag en andere niet eerder vermelde vergoedingen.

Bekijk downloads