DE VERENIGDE NATIES
De Verenigde Naties (VN), opgericht in 1945, is de grootste bestaande internationale organisatie, waar bijna alle landen van de wereld lid van zijn. De organisatie heeft ten doel om de vrede en veiligheid wereldwijd te waarborgen, problemen op te lossen die ieder mens aangaan, het respecteren van mensenrechten te bevorderen (voor iedereen, dus ook voor kinderen en jongeren) en steun te bieden aan de landen die deze doelen gezamenlijk proberen te bereiken.

MILLENNIUMTOP
In 2000 kwamen vertegenwoordigers van de destijds 189 lidstaten van de VN bijeen om de Millenniumverklaring aan te nemen en een samenwerking aan te gaan om armoede in de wereld te bestrijden. Tijdens deze bijeenkomst werden de doelstellingen geformuleerd die we nu kennen als de Millenniumdoelen.

MILLENNIUMDOELEN
De Millenniumdoelen (MDGs) zijn acht afspraken die de Staten hebben geformuleerd om wereldwijd, met vereende krachten, onder meer armoede en honger in de wereld te bestrijden, een einde te maken aan ziektes als hiv/aids, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verminderen en onderwijs voor iedereen mogelijk te maken. De doelen zouden in 2015 gehaald moeten zijn. De afzonderlijke Staten brengen op gezette tijden verslag uit aan de VN, die hun werkwijze bekijkt en hun vorderingen bij het halen van die doelen beoordeelt.

Sustainable Development Goals (SDGs)

WAT GEBEURT ER ALS DE DOELEN AL DAN NIET GEHAALD ZIJN EN WAT GEBEURT ER NA 2015?
Hoewel er wereldwijd veel vooruitgang is geboekt, zijn de doelen nog niet allemaal gehaald en moeten we eraan blijven werken. Veel mensen in de wereld, meer dan een miljard, leven nogsteeds in armoede en worden ongelijk behandeld.
De VN verzamelt al sinds 2010 meningen en ideeën om aan de hand daarvan te kunnen bepalen welke ontwikkelingsdoelen de komende 15 jaar, van 2016 tot 2030, prioriteit genieten. Deze doelen noemen we de Sustainable Development Goals (SDgs) of wel de Duurzame ontwikkelingsdoelen. Belangrijke punten zijn bijvoorbeeld het uitbannen van extreme armoede en het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

WAT ZIJN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN?
In juli 2014 sloten de lidstaten van de VN een overeenkomst: ze zouden een document opstellen met daarin een verzameling doelstellingen om het leven voor mensen overal in deze wereld beter te maken zonder schade aan te richten aan de aarde. In september 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDGs) officieel aangenomen door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) en zullen de lidstaten aan de slag gaan om deze doelen de komende 15 jaar, tussen 2016 en 2030, te realiseren.

HOE ZIJN DE SDGs TOT STAND GEKOMEN?
Op initiatief van de VN werd een Open Werkgroep (OWG) ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten, die het afgelopen jaar 13 keer bijeen is gekomen. Deze werkgroep, bijgestaan door een team van deskundigen op het gebied van onderwijs, gezondheid en andere zaken, stelde een aantal doelen en targets op rond bepaalde thema’s.

De SDGs bevatten 17 doelen, 169 targets en circa 230+ indicators in vergelijking met de MDGs die 8 goals, 21 targets and 60 indicators bevatte. Zie de UN-link. Klik hier